Ministarstvo koje predvodi Almir Bečarević uvodi promjene: Nacrt zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade – prekšajne kazne za neplatiše, prinudnog upravnika određivat će općine

od Press Služba SBiH
Ministarstvo koje predvodi Almir Bečarević uvodi promjene: Nacrt zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade – prekšajne kazne za neplatiše, prinudnog upravnika određivat će općine

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo koje predvodi Almir Bečarević predložilo je Nacrt zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade Vladi Kantona Sarajevo, koja je Nacrt uputila  u skupštinsku proceduru.

Predloženim zakonskim rješenjima se mijenja više od polovine članova važećeg Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade.

Ministarstvo je zbog značaja ovog nacrta zakona i broja subjekata na koji se direktno isti odnosi, sačinilo Prednacrt zakona i uputilo ga na konsultacije značajnom broju subjekata, a u cilju što kvalitetnije pripreme i izrade samog Nacrta zakona.

Pored toga, kao razlog za donošenje ovog zakona su i pojedini zaključci Skupštine Kantona Sarajevo kojima su predlagana određena rješenja.

Predloženim zakonskim rješenjima je, u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima nadležnost za određivanje prinudnog upravnika i određivanje minimalne naknade, utvrđena kao obaveza jedinica lokalne samouprave, a ne obaveza Vlade KS i resornog ministarstva, jer se poslije donošenja Zakona iz 2017. godine ovo pitanje višestruko problematiziralo i kroz zastupnička pitanja i inicijative Skupštine KS, uz isticanje da je time bio povrijeđen Zakon o stvarnim pravima i Zakon o principima lokalne samouprave FBiH.

„Također, iz dosadašnje prakse vidljivo je da se funkcija prinudnog predstavnika etažnih vlasnika, nije pokazala djelotvornom i istom nije ostvaren cilj animiranja etažnih vlasnika da sami biraju predstavnika etažnih vlasnika i upravnika, te odlučuju o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade, te ovim zakonom nije propisano postavljanje prinudnog predstavnika etažnih vlasnika za zgrade u kojima nije izabran predstavnik etažnih vlasnika, već je obaveza upravnika da u tom slučaju obavlja samo poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrade koji su kao obavezni, regulisani drugim propisima, kao i poslove hitne intervencije“, objašnjavaju iz Ministarstva.

Nacrtom zakona se propisuje da ugovor između etažnih vlasnika i upravnika potpisuje odgovorno lice upravnika i etažni vlasnici posebnih dijelova čija je ukupna korisna površina veća od 50 posto, a ne samo predstavnik etažnih vlasnika, kao što je to regulisano postojećim Zakonom.

Predloženim rješenjima u Nacrtu zakona se propisuje pravo etažnih vlasnika da biraju predstavnika etažnih vlasnika za svaki ulaz u zgradi, a ne za zgradu kao građevinsku cjelinu, kao što je to propisano u važećem Zakonu i na ovaj način se stvara mogućnost efikasnije kontrole naplate i utroška finansijskih sredstava od strane upravnika.

U cilju stvaranja mogućnosti da upravnik može biti fizičko lice, ovim zakonom se propisuje i mogućnost da etažni vlasnici organizuju udruženje etažnih vlasnika jedne ili više zgrada, a koje se upisuje u registar u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine.

„Nacrtom zakona je propisan prekršaj za etažne vlasnike koji ne plaćaju minimalnu naknadu, a na višegodišnje zahtjeve etažnih vlasnika koji savjesno izvršavaju svoje obaveze i koji su ugroženi zbog višegodišnjeg neplaćanja minimalne naknade od strane nesavjesnih etažnih vlasnika, što može dovesti do ugrožavanja zdravlja ljudi i imovine, te samim tim i ugrožavanje javnog interesa. Ovo tim prije ako se ima u vidu dužina trajanja postupaka za naplatu ovih potraživanja na sudu. Ovakva zakonska rješenja su predviđena i u nekim drugim kantonima u FBiH, kao i u zemljama u okruženju“, objašnjavaju iz Ministarstva.

Kako zaključuju, praćenje ove oblasti, u periodu od 20 godina, ukazuje na nedovoljno razvijenu svijest i spoznaju etažnih vlasnika da su oni ti koji su u obavezi da vrše upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrade, da regulišu svoje međusobne odnose posebnim ugovorom, a ako to ne učine da će na zahtjev svakog etažnog vlasnika, sud u vanparničnom postupku urediti te odnose, da je nažalost većina etažnih vlasnika nezainteresirana za odlučivanje o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, iako se radi o ugovornom odnosu između etažnih vlasnika i upravnika, te da je u tom pravcu nužno da oni shvate da je to njihova obaveza kao i svakog vlasnika individualnog stambenog objekta, a ne obaveza Kantona ili jedinice lokalne samouprave.

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.