Kongres

od root

Kongres SBiH je organ sa najvišim statutarnim kompetencijama. Članovi Kongresa SBiH su:

 • Predsjednik SBiH;
 • članovi Glavnog odbora SbiH;
 • članovi Predsjedništva SbiH;
 • ​predsjednici kantonalnih i regionalnih vijeća SBiH i Vijeća SBiH Brčko Distrikta BiH;
 • predsjednici općinskih i gradskih savjeta SbiH;
 • ​po tri predstavnika izabrana u svakom kantonalnom i regionalnom vijeću SBiH i Vijeću SBiH Brčko Distrikta BiH;
 • ​po dva predstavnika izabrana u svakom općinskom i gradskom savjetu SBiH i
 • 150 članova SBiH izabranih u općinskim organizacijama u skladu sa rezultatima posljednjih općinskih izbora s tim da najmanje 30 % mora biti iz jednog entiteta i Brčko Distrikta, vodeći računa o polnoj, nacionalnoj i starosnoj zastupljenosti..

Član Kongresa se može biti samo po jednom osnovu i imati samo jedan glas.
Ako je neko član Kongresa po osnovu članstva u organima Stranke na višem nivou organizovanja, pravo na izbor dodatnog člana ima naredni niži nivo iz kojeg taj član dolazi.

Kongres može biti redovni i vanredni.

Redovni Kongres održava se svake 4 (četiri) godine, a po ukazanoj potrebi može se sazvati i ranije (Vanredni kongres).

Kongres saziva Predsjednik SBiH na osnovu odluke Predsjedništva SBiH.

Vanredni kongres se obavezno saziva ako to zatraži Glavni odbor SBiH, Predsjedništvo SBiH ili najmanje 5 (pet) kantonalnih ili regionalnih vijeća.

Kongres SBiH ima sljedeća prava i dužnosti:

 • usvaja Statut i odlučuje o promjeni Statuta;
 • donosi Programsku orijentaciju i Program SBiH;
 • odlučuje o statusnim pitanjima SBiH;
 • ​utvrđuje generalnu politiku SBiH;
 • bira i razrješava Glavni odbor, Predsjednika, Predsjedništvo, Sud časti i Nadzorni odbor;
 • ​razmatra izvještaje o radu organa SBiH;
 • odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa Statutom SBiH i Poslovnikom o radu.

Kongres može punovažno odlučivati ukoliko je prisutno više od polovine članova Kongresa.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih, ukoliko ovim Statutom nije drugačije predviđeno.

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.