Glavni odbor

od root

Kongres SBiH bira i razrješava 70 članova Glavnog odbora SBiH.

Članovi Predsjedništva SBiH, predsjednici kantonalnih i regionalnih vijeća SBiH kao i Vijeća SBiH Brčko Distrikta BiH, predsjednik Asocijacije mladih SBiH i predsjednica Asocijacije žena SBiH su članovi Glavnog odbora SBiH po funkciji.

Prilikom izbora 70 članova Glavnog odbora SBiH vodiće se računa da se obezbijedi ravnomjerna teritorijalna, spolna, nacionalna i starosna zastupljenost, te ostvareni izborni rezultati.

U Glavnom odboru SBiH obezbijedit će se najmanje zastupljenost po tri člana iz svake regije. odnosno  kantona,  najmanje  20%  manje  zastupljenog  spola,  najmanje  20%  članova  iz  reda mladih, najmanje 10% pripadnika drugih nacionalnosti, i najmanje 2 predstavnika dijaspore. Uvažavajući kriterije iz prethodnog stava Predsjedništvo SBiH će posebnom odlukom propisati kriterije za kandidovanje i izbor članova Glavnog odbora SBiH, s tim da najmanje 30% mora biti iz jednog entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Kandidatsku listu za članove Glavnog odbora SBiH utvrđuje Predsjedništvo SBiH. Postupak kandidovanja počinje u općinskim / gradskim savjetima koji svoje prijedloge dostavljaju kantonalnim / regionalnim vijećima SBiH i Vijeću SBiH Brčko Distrikta BiH. Prijedlog kantonalnih / regionalnih vijeća SBiH i Vijeća SBiH Brčko Distrikta BiH dostavlja se Predsjedništvu SBiH sa svom pratećom dokumentacijom o provedenom postupku kandidovanja.

Glavni odbor može, nakon konstituisanja, a na prijedlog Predsjedništva S BiH, kooptirati u svoj sastav do devet novih članova kako bi se obezbijedila ravnomjerna  teritorijalna  zastupljenost (kantona, regija, dijaspore i dr).

U slučaju prestanka članstva u Glavnom odboru SBiH, nedostajući broj članova popunjava se sa liste o kojoj se glasalo na posljednjem Kongresu SBiH, a na osnovu utvrđenih kriterija.

Glavni odbor SBiH bira predsjednika Glavnog odbora iz reda članova Glavnog odbora SBiH i generalnog sekretara SBiH na prijedlog Predsjednika SBiH.

Glavni odbor SBiH:

 • provodi odluke Kongresa SBiH;

 • bira i razrješava predsjednika Glavnog odbora SBiH i zamjenike predsjednika;

 • bira i razrješava generalnog sekretara SBiH na prijedlog Predsjednika SBiH;

 • bira i razrješava predsjednika i članove Političkog savjeta SBiH na prijedlog Predsjedništva SBiH;

 • utvrđuje političke stavove SBiH o političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima vezanim za rad SBiH;

 • utvrđuje kriterije za izbor kandidata za organe SBiH;

 • utvrđuje liste kandidata za organe SBiH koje bira Kongres SBiH;

 • na prijedlog Predsjedništva SBiH donosi izborni program;

 • analizira izbornu aktivnost i rezultate izbora; – donosi odluke i opće akte određene ovim Statutom; – donosi odluku o osnivanju i raspuštanju teritorijalnih organizacija SBiH i drugih oblika organizovanja u skladu sa ovim Statutom;

 • donosi odluku o koalicijama sa drugim političkim strankama na prijedlog Predsjedništva SBiH; – utvrđuje politiku upravljanja imovinom SBiH;

 • razmatra i utvrđuje finansijsku politiku, te usvaja finansijske planove i izvještaje;

 • donosi odluku o visini i načinu plaćanja članarine u SBiH;

 • formira i imenuje svoje komisije i radna tijela u skladu sa potrebama SBiH, a njihov broj i način rada regulira posebnim aktom;

 • analizira rad nosilaca SBiH izvršne i zakonodavne vlasti; – analizira rad kantonalnih/regionalnih odbora i drugih oblika organizovanja SBiH; – donosi Poslovnik o svom radu;

 • ima i druga ovlaštenja i obaveze koja mu Kongres SBiH stavi u nadležnost.

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.