Sud časti

od root

U SBiH osniva se Sud časti. Sud časti SBiH ima predsjednika i deset članova.

Sjedište Suda časti je u Sarajevu u službenim prostorijama SBiH.

Predsjednika i članove Suda časti bira Kongres SBiH sa kandidatske liste na kojoj su objedinjeni prijedlozi kantonalnih / regionalnih vijeća i Vijeća Brčko Distrikta BiH, Predsjedništva SBiH i Glavnog odbora SBiH.

Sud časti SBiH radi na osnovu ovog Statuta i Pravila Suda časti koja donosi Sud časti SBiH, a kojima se pobliže uređuje djelatnost i organizacija Suda časti SBiH.

Sud časti SBiH donosi svoj Poslovnik o radu.

Sud časti odlučuje o odgovornosti članova i funkcionera SBiH ako postoje osnovane pretpostavke, odnosno dokazi da su ozbiljno povrijedili Statut, da ne izvršavaju preuzete obaveze, ili da postupaju suprotno programskoj orijentaciji i generalnoj politici SBiH, ili ako svojim djelovanjem narušavaju ugled SBiH.

Postupak pred Sudom časti  pokreće se odlukom  P redsjednika SBiH,  Predsjedništva SBiH, Glavnog odbora SBiH ili nekog drugog organa Stranke. Odluka Suda časti SBiH donosi se u roku od 60 dana, ukoliko ovim Statutom nije predviđeno drugačije.

Inicijativu za pokretanje postupka pred Sudom časti SBiH može dati svaki član Stranke.         O opravdanosti pokretanja postupka na osnovu podnesene incijative odlučuje Sud časti SBiH.

Članu, odnosno funkcioneru SBiH za koga se vodi postupak utvrđivanja odgovornosti, mora biti omogućeno da se lično izjasni o svim pitanjima koja su od značaja za donošenje odluke.

O odgovornosti u prvom stepenu odlučuje Vijeće Suda časti SBiH sastavljeno od trojice sudija Suda časti SBiH.

Ukoliko Vijeće utvrdi da postoji odgovornost člana, odnosno funkcionera SBiH, može izreći mjeru  upozorenja,  ili prestanka članstva u  organu  Stranke,  zabranu  kandidiranja  ili donijeti odluku o isključenju iz članstva SBiH.

Na odluku Vijeća Suda časti SBiH može se u roku od 15 dana izjaviti žalba Apelacionom vijeću Suda časti SBiH kojeg čine sve sudije Suda časti SBiH osim sudija koje su učestvovale  u donošenju prvostepene odluke. Odluka Apelacionog vijeća Suda časti SBiH se donosi u roku od 30 dana i ona je konačna.

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.