Predsjedništvo

od root

Predsjedništvo SBiH je političko-izvršni organ Stranke i broji 25 članova.

Predsjednik  Stranke je  po  funkciji  predsjednik  Predsjedništva  SBiH,  a  predsjednik Glavnog odbora i generalni sekretar SBiH su po položaju čanovi Predsjedništva SBiH.

Dvadeset  članova  Predsjedništva  SBiH  bira  Kongres  SBiH,  s  tim  da  svako  kantonalno  i regionalno vijeće SBiH i Vijeće SBiH Brčko Distrikta BiH mora biti zastupljeno sa najmanje jednim članom.

Kod izbora članova Predsjedništva SBiH vodiće se računa o teritorijalnoj, spolnoj, nacionalnoj i starosnoj strukturi, te o izbornom rezultatu, o čemu će kriterije sačiniti Predsjedništvo SBiH.

Dva člana Predsjedništva SBiH kooptira Predsjedništvo SBiH na prijedlog Predsjednika SBiH.

U slučaju prestanka funkcije člana Predsjedništva SBiH prije isteka mandata na koji je izabran, Predsjedništvo SBiH kooptirat će novog člana Predsjedništva SBiH sa liste o kojoj se glasalo na Kongresu SBiH u skladu sa kriterijima iz stava 3 ovog člana.

Kandidatsku listu za članove Predsjedništva SBiH utvrđuje Predsjedništvo SBiH. Postupak kandidovanja počinje u općinskim/gradskim savjetima SBiH, kantonalnim/regionalnim vijećima SBiH i Vijeću SBiH Brčko Distrikta BiH. Prijedlog općinskih/gradskih savjeta SBiH, kantonalnih/regionalnih vijeća SBiH i Vijeća SBiH Brčko Distrikta BiH dostavlja se Predsjedništvu SBiH sa svom pratećom dokumentacijom o provedenom postupku kandidovanja.

Predsjedništvo  SBiH ima određen broj  potpredsjednika, što se utvrđuje posebnim aktima Predsjedništva SBiH.

Predsjedništvo SBiH na prijedlog Predsjednika SBiH bira  potpredsjednike SBiH iz reda svojih članova, vodeći računa o teritorijalnoj, spolnoj, starosnoj i nacionalnoj pripadnosti. Predsjednik i bar jedan od  potpredsjednika ne mogu biti iz istog entiteta.

Potpredsjednici pomažu u radu pr edsjedniku.

Predsjedništvo SBiH:

 • provodi program SBiH, odluke Kongresa i Glavnog odbora SBiH;
 • predlaže programsku orjentaciju i generalnu politiku SBiH i stara se o njenom provođenju;
 • utvrđuje prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Glavni odbor i Kongres SBiH i i stara se                   o njihovom provođenju;
 • preko organa Stranke, pokreće raspravu i rješavanje političkih i drugih pitanja od važnosti za Stranku;
 • donosi odluke i pravila o počasnom članstvu SBiH;
 • donosi poslovnik o radu;
 • preduzima mjere za unapređenje organizacije SBiH;
 • usklađuje rad svih oblika organizovanja i rad organa Stranke;
 • daje obavezne upute i smjernice općinskim, gradskim, regionalnim i kantonalnim organima u vezi sa provođenjem generalne politike SBiH i izvršavanja odluka centralnih organa SBiH;
 • predlaže nosioce izvršnih funkcija na državnom i entitetskom nivou, te na prijedlog kantonalnih vijeća i Vijeća S BiH Brčko Distrikta BiH potvrđuje kadrovska rješenja za nosioce izvršnih funkcija za nivo kantona i Brčko Distrikta BiH;
 • na prijedlog ministara svih nivoa vlasti odobrava imenovanje savjetnika i predložena kadrovska rješenja;
 •  utvrđuje i vodi kadrovsku politiku i donosi potrebne akte za njeno provođenje na svim nivoima;
 • utvrđuje kriterije za izbor kandidata za organe SBiH;
 • utvrđuje liste kandidata za organe SBiH koje bira Kongres SBiH;
 • donosi odluku o osnivanju i raspuštanju teritorijalnih organizacija SBiH i drugih oblika organizovanja u skladu sa ovim Statutom;
 • donosi odluku o koalicijama sa drugim političkim strankama;
 • odlučuje o sazivanju Kongresa SBiH;
 • odlučuje o finansijskom poslovanju SBiH;
 • odlučuje o načinu vršenja stručnih i drugih poslova i o obrazovanju stručnih i drugih službi;
 • podnosi izvještaje o svom radu Glavnom odboru i Kongresu SBiH;
 • stara se o informisanju;
 • pri utvrdjivanju kandidacionih lista za predstavnička tijela svih nivoa vlasti, vrši ulogu kandidacionog tijela;
 • odlučuje o koaliranju na nižim nivoima vlasti i predlaže uspostavu političkih koalicija i saveza na državnom i entitetskim nivoima;
 • ostvaruje saradnju sa drugim organima i tijelima i međunarodnu saradnju;
 • vrši i druga prava i dužnosti u skladu sa ovim Statutom i odlukama Kongresa i Glavnog odbora SBiH.

Konstituirajuću sjednicu Predsjedništva SBiH saziva Predsjednik SBiH u roku od 30 dana od dana izbora.

Predsjedništvo SBiH sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Predsjedništvo SBiH može donositi odluke ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Predsjedništva SBiH.

Odluke  se  donose  većinom  glasova  prisutnih  članova,  ako  nije  drugačije  predviđeno  ovim Statutom i Poslovnikom o radu Predsjedništva SBiH.

Odluke se mogu donositi i tajnim glasanjem ako se o tome prethodno izjasni Predsjedništvo SBiH, ili ako je tako predviđeno ovim Statutom ili aktima Predsjedništva SBiH.

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.