Nova Vlada KS ima znanje i iskustvo i komotnu podršku u Skupštini, nema vremena za gubljenje

od root
Nova Vlada KS ima znanje i iskustvo i komotnu podršku u Skupštini, nema vremena za gubljenje

Nova Vlada KS ima znanje i iskustvo i komotnu podršku u Skupštini, nema vremena za gubljenje

Kanton Sarajevo od jučer konačno ima novu Vladu. Budući da je prošao skoro čitav prvi kvartal godine vremena za gubljenje nema. Za razliku od dosadašnje Vlade koju je najvećim dijelom predvodio Edin Forto, ova nova na čelu sa Nihadom Ukom ima komotnu parlamentarnu većinu od 22 zastupnika, a time i znatno veći komfor da bez strepnje o tome hoće li imati podršku u Skupštini KS, prione na posao i počne donositi zakone i odluke u interesu građana.

Još jedna razlika u odnosu na dosadašnju vlast Kantona Sarajevo ogleda se u činjenici da Vladu, osim NiP-a, SDP-a i NS, čini i Stranka za BiH. U Skupštini KS ova stranka ima veoma dobar kapacitet sa pet zastupnika. U Vladi KS zastupljenja je s dva ministra, koja će u predstojećem mandatu upravljati veoma važnim resorima.

To su Almir Bečarević, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kao i Emir Dedović, ministar finansija. Obojica su veoma stručni za resore kojima će rukovoditi.

Bećarević je u svojoj bogatoj poslovnoj karijeri obnašao značajne dužnosti u Elektroprivredi BiH kao i u BH-Gasu gdje je od 2004. do 2011. bio direktor ove kompanije. S obzirom na znanje i iskustvu u energetskoj oblasti bio je član radne grupe za izradu Zakona o gasu i idejni tvorac i član radne grupe za izradu Zakona o južnoj interkonekciji, a također i član radne grupe za izradu Zakona o cjevovodnom transportu – Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. Potpisnik je ugovora, memoranduma i protokola o izgradnji i povezivanju gasovodnih sistema, TAP, IAP, Južna interkonekcija, Zapadna interkonekcija, CNG postrojenje itd.

Ekonomista Dedović obnašao je niz rukovodnih pozicija u Općini Novi Grad. Između ostalog bio je na čelu Službe za privredu i finansije odnosno pomoćnika općinskog načelnika za finansije.

Od 2007. godine radio je na uspostavljanju Trezorskog sistema poslovanja u Općini Novi Grad Sarajevo, koja je 2009. godine postala prva i jedina općina u Federaciji Bosne i Hercegovine sa uspostavljenim trezorskim sistemom poslovanja. Iskustvo u oblasti uvođenja Trezorskog sistema prepoznao je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u saradnji sa GAP-om organizovao niz prezentacija o temi «Trezor na lokalnom nivou», na kojim je Emir Dedović prenio iskustva na uspostavi Trezora većini općina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Inače, novi sastav Vlade KS po prvi put je istog dana po imenovanju javno objavio cjelokupan programa rada čime je nagovijestio puhanje nekih novih vjetrova. Prema Programu, sročeni su i ključni principi novog saziva Vlade KS, a među njima su zakonitost, etičnost, trasnparentnost, participativnost, vladavina prava, odgovornost, efikasnost i mjerljivost rada.

Kada je riječ o ministrima Bećarevića i Dedoviću, obojica su sročila dosta ambiciozne, ali realne ciljeve. To su, kada govorimo o Ministarstvu komunalne privrede, dovršetak izrade Urbanističkog plana Grada Sarajeva i sinhronizacija sa Prostornim planom Kantona Sarajevo,Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, i unaprijeđenje mehanizama za izvršenje mjera inspekcijskih organa u oblasti građenja u cilju spriječavanja nove nelegalne gradnje, donošenje propisa o minimalnoj kvaliteti goriva za zagrijavanje domaćinstava i privrednih subjekata. Kanton Sarajevo, prema viziji ministra Bećarevića, treba da prati primjere drugih gradova koji su već započeli proces reguliranja minimalnih standarda o kvaliteti goriva za zagrijavanje.

Također, u planu mu je i novi tarifni sistem gasne mreže u saradnji sa višim nivoima vlasti, sa ciljem pojeftinjenja usluga za privredne subjekte kao i mnoge druge mjere.

Ministar Dedović, kako stoji u Programu, planira poduzeti sve neophodne aktivnosti koje će dovesti do ekasnije naplate svih ostalih budžetskih prihoda, u cilju umanjena negativnih posljedica primjene novih pondera za raspodjelu PDV-a za kantonalni nivo u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Također, plan mu je i stavljanje cjelokupne javne imovine i javnih dobara u Kantonu Sarajevo u funkciju, čiji će cilj biti osim njihove bazne vrijednosti i povećanje prihoda u budžetu Kantona Sarajevo (javne površine, javni parkinzi, poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište, zgrade, šumsko zemljište i koncesije i ostala dobra);

Osim toga namjerava preispitivati sva zakonska rješenja kojima se uređuje oblast budžetskih prihoda u Kantonu Sarajevo s ciljem uspostavljanja pravednijeg, ravnomjernijeg i ekasnijeg skalnog sistema koji će omogućiti i povećanje budžeta Kantona Sarajevo, kao i niz drugih mjera.

Povezani članci

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.