ZDRAVSTVENI SEKTOR

od root

Zdravstvena  zaštita je od posebnog interesa i primarni prioritet, odnosno temeljna odrednica kvaliteta ljudskog života i osnovni preduslov socio-ekonomskog  razvoja. Stanje u našem društvu nas tjera na hitnu akciju i implementaciju niza mjera u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite stanovništva.

Nažalost, nemaju svi građani ista prava po osnovu zdravstvene zaštite, što se može deklarisati kao povreda osnovnih ljudskih prava. Stranka za BiH je stava da je od ključnog značaja za zdravstveni sektor implementacija donesenih zakonskih rješenja u praksi, a posebno Zakona o zdravstvenoj zaštiti,  Zakona o pravima i obavezama  pacijenata i Osnovnog paketa prava za sve građane iz domena zdravstvene zaštite.

Osnovni paket obavezne zdravstvene zaštite garantuje svakom građaninu jednaka osnovna prava iz oblasti zdravstvene zaštite, neovisno o mjestu prebivališta, te nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti. U protekle dvije godine nova bolest, COVID-19, koja je zahvatila cijeli svijet, dodatno je razotkrila sve manjkavosti sistema zdravstvene zaštite (segregiranog, rascjepkanog, neuvezanog), koji u svakom novom valu bolesti zapada u blokadu. U takvom sistemu nedostaju sredstva za svakodnevne potrebe, a istovremeno kontinuirano se otkrivaju nove afere korupcije, neracionalnog  i nenamjenskog trošenja sredstava izdvojenih za zdravstveni sektor.

Takvo upravljanje je impliciralo da je Bosna i Hercegovina u svijetu rangirana među države sa najvećim procentom smrtnosti na milion stanovnika od virusa COVID-19. Kako bi se vratilo narušeno povjerenje građana u zdravstveni sistem i popravilo stanje u zdravstvu, Stranka za BiH planira usmjeriti svoje aktivnosti na Osnovni paket zdravstvene zaštite, koji je ozakonjen još 2008 godine u vrijeme kada su kadrovi ove stranke vodili Ministarstvo zdravstva na nivou federacije BiH, ali nikada nije implementiran u svom punom kapacitetu. Pacijent mora biti stavljen u fokus zdravstvenog sistema, a osnovna zdravstvena zaštita pružena jednako svim građanima.

Pravo na zdravstveno osiguranje ne smije biti ekskluzivitet, nego pravo koje moraju uživati svi građani Bosne i Hercegovine.       U tom smislu je potrebno izvršiti optimizaciju cjelokupnog zdravstvenog sistema (PZ, BZ), uspostaviti efikasan nadzor nad trošenjem sredstava u zdravstvu, što prevashodno podrazumijeva centralizovanu nabavku lijekova, reagenasa, sanitetskog materijala, medicinske opreme. Neophodno je inovirati  način  finansiranja zdravstvenog sistema mjerama kao što su uvođenje akciza za alkohol, duhan, te urediti zakonski okvir za dopunsko i dobrovoljno osiguranje građana, te na nivou države Bosne i Hercegovine uspostaviti Ministarstvo ili Agenciju za zdravstvo.

Stranka za BiH

Budite slobodi da nas kontaktirate.

Posljednje vijesti

@2022 – Sva prava pridržana. Stranka za Bosnu i Hercegovinu.